งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อแพทย์

ผู้บริหาร หน่วย

นางชุติมา แย้มโสพิศ
ตำแแหน่ง หัวหน้างานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
โทร.043-363066

หน่วยคลังเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

นายวันเฉลิม ข้องม่วง
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยคลังเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
โทร.043-363851
นายประวิทย์ ภิรมย์
ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ
โทร.043-363851
นายอภิวัฒน์ นวลอึ่ง
ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ
นายกิตตศักดิ์ สอนมัง
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมา
นางสาวศรัณยะพร ปัญจะวิสุทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยจัดซื้อ

นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยกัน
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยจัดซื้อ
โทร.043363684
นางสาวสรัญญา ดรพรมยุ่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
โทร.043-363684
นางสาวนัทญา โอชารส
ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ
โทร.043-363684

หน่วยบริหารสัญญา

นางสาวกรณ์วิภา หนองบัว
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริหารสัญญา
โทร.043-363684
นางสาวกิตตยา ธรรมมา
ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ
โทร.043-363684
นางสาวอัญชลิกา นนทภา
ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ
โทร.043-363684
นางสาวสุจิตรา คนล่ำ
ตำแหน่ง ธุรการ
โทร.043-363684
นางสาวนิดา ชาวชายโขง
ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ


Notice: Undefined offset: 6 in /home/web/medsup/page/people_staff.php on line 131

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/web/medsup/page/people_staff.php on line 132

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/web/medsup/page/people_staff.php on line 134

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/web/medsup/page/people_staff.php on line 135

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/web/medsup/page/people_staff.php on line 152

หน่วยร้านค้าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

นางสาวพวงรัตน์ บุญช่วย
หัวหน้าหน่วยร้านค้าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
นางสาวอรทัย สาหร่ายพงษ์
ตำแหน่ง พนังงานจ้างเหมา
นางสาวสุพรรนิกา พงศวิทยานนท์
ตำแหน่ง
นางสาววรรณยุภา แสนแก้ว
ตำแหน่ง
นางสาวรุ่งไพลิน พารา
ตำแหน่ง
นางสาวนิชาภัทร สายแสน
ตำแหน่ง
นางสาวปวีณา แสนโครต
ตำแหน่ง