งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยบริหารสัญญา

แจ้งรับใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

กรุณารับที่ งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ห้องแปดเหลี่ยม)

ชั้น 3 โทร 043-363684


  • ให้บริษัทนำตรายางบริษัทมาประทับตราในใบสั่งซื้อทุกครั้ง ที่มารับใบสั่งซื้อ
  • กรุณามารับใบสั่งซื้อภายใน 10 วันทำการ
  • หลังจากรับใบสั่งซื้อ ให้ระบุ LOT, วันหมดอายุของสินค้า ในบิลการส่งของด้วย
  • ในกรณีที่ผู้แทนไม่มาติดต่อตามที่กำหนด ทางงานเวชภัณฑ์ฯ จะแจ้งหัวหน้างานเพื่อหาแนวทางดำเนินการต่อไป

 

ขอแจ้งกำหนดการเวลารับ PO


เนื่องจากจำนวน PO มีปริมาณมากและต้องจัดเตรียมเอกสารส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจรับเวชภัณฑ์ฯ ดำเนินการต่อไป จึงขอความกรุณาผู้แทนบริษัทดำเนินการรับ PO ตามเวลาดังนี้: ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยบริหารสัญญา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์ ขนาด แก้ไขล่าสุด
ใบเบิกจ่าย 11 เดือนที่แล้ว
ใบสั่งซื้อ 11 เดือนที่แล้ว